Na/K-ATPase/src complex mediates regulation of CD40 in renal parenchyma Article (Faculty180)

cited authors

  • Xie, Jeffrey X; Zhang, Shungang; Cui, Xiaoyu; Zhang, Jue; Yu, Hui; Khalaf, Fatimah K; Malhotra, Deepak; Kennedy, David J; Shapiro, Joseph I; Tian, Jiang; others

publication date

  • 2017

published in