Vanadium-phosphorus incorporation induced interfacial modification on cobalt catalyst and its super electrocatalysis for water splitting in alkaline media Article (Web of Science)

authors

 • Zhu, Zizheng
 • Xu, Kai
 • Guo, Wen
 • Zhang, Hongyan
 • Xiao, Xin
 • He, Maoshuai
 • Yu, Tingting
 • Zhao, Hong
 • Zhang, Dongen
 • Yang, Tao

publication date

 • 2022

published in

start page

 • 120985

volume

 • 304