Unstable atlas fracture treatment by anterior plate C1-ring osteosynthesis using a transoral approach Article (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

  • Ma, Weihu; Xu, Nanjian; Hu, Yong; Li, Guoqing; Zhao, Liujun; Sun, Shaohua; Jiang, Weiyu; Liu, Guanyi; Gu, Yongjie; Liu, Jiayong

authors

publication date

  • October 1, 2013

webpage

published in

author keyword

  • C1 anterior plate fixation
  • Transoral approach
  • Unstable atlas fractures

category

start page

  • 2232

end page

  • 2239

volume

  • 22

issue

  • 10