Visualising reactive oxygen species in live mammals and revealing of ROS-related system Article (Web of Science) Early Access (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

  • Guo, Jingke; Xu, Hang; Liu, Shutao; Wang, Zicai; Dai, You; Lu, Jianzhi; Zheng, Shusen; Xu, Dazheng; Zhou, Jianwu; Ke, Lijing; Cheng, Xi; Xu, Mingming; Zhang, Xin; Guo, Yi; Lin, Yingjie; Ding, Wei; Gao, Guanzhen; Wang, Huiqin; Chen, Qi; Yu, Xiaowei; Chen, Han; Qin, Lina; Sun, Xicui; Li, Zhe; Zheng, Shuyu; Wang, Jiaqi; Cheng, Yanglei; Qiu, Shuai; Hu, Yuqiu; Huang, Penghan; Lin, Chuntong; Wu, Qiming; Li, Yubo; Chen, Tianbao; Shaw, Chris; Ho, Sherry; Wang, Qiang; Gu, Huaiyu; Rao, Pingfan

publication date

  • October 17, 2019

webpage

published in

category

keywords

  • Connective tissue
  • cynomolgus monkey
  • electron
  • mitochondria
  • reactive oxygen species