RNase L contributes to experimentally induced type 1 diabetes onset in mice Article (Faculty180)

cited authors

  • Zeng, Chun; Yi, Xin; Zipris, Danny; Liu, Hongli; Zhang, Lin; Zheng, Qiaoyun; Malathi, Krishnamurthy; Jin, G e; Zhou, Aimin

publication date

  • 2014

published in

start page

  • 277

volume

  • 223