Electroluminescence emitted by p-i-n structures made of a-Si sub 1 sub- sub x C sub x: H Article (Faculty180)

cited authors

  • Zherzdev, A V; Karpov, V G; Pevtsov, A B; Pilatov, A G; Feoktistov, N

publication date

  • 1992

start page

  • 421

volume

  • 26