The role of 5-HT2c receptor on corticosterone-mediated food intake Article (Faculty180)

cited authors

  • Ge, Tongtong; Zhang, Zhuo; Lv, Jiayin; Song, Yunong; Fan, Jie; Liu, Wei; Wang, Xuefeng; Hall, F. Scott; Li, Bingjin; Cui, Ranji

publication date

  • 2017

volume

  • 31