Posterior Short-Segment Fixation and Fusion in Unstable Hangmanʼs Fractures Article (Web of Science)

authors

 • Ma, Weihu
 • Xu, Rongming
 • Liu, Jiayong
 • Sun, Shaohua
 • Zhao, Liujun
 • Hu, Yong
 • Jiang, Weiyu
 • Liu, Guanyi
 • Gu, Yongjie

publication date

 • 2011

published in

number of pages

 • 4

start page

 • 529

end page

 • 533

volume

 • 36

issue

 • 7