Direct measurement sensor of the boundary shear stress in fluid flow Proceedings Paper (Web of Science)

authors

 • Badescu, Mircea
 • Bao, Xiaoqi
 • Bar-Cohen, Yoseph
 • Chang, Zensheu
 • Kerenyi, Kornel
 • Lih, Shyh-Shiuh
 • Sherrit, Stewart
 • Trease, Brian P
 • Chen, Beck
 • Widholm, Scott

publication date

 • 2010