Magnetron sputtered ZnO buffer layer for Sb2Se3 thin film solar cells Article (Web of Science)

authors

 • Wen, Xixing
 • He, Yisu
 • Chen, Chao
 • Liu, Xinsheng
 • wang, Liang
 • Yang, Bo
 • Leng, Meiying
 • Song, Huaibing
 • Zeng, Kai
 • Li, Dengbing
 • Li, Kanghua
 • Gao, Liang
 • Tang, Jiang

publication date

 • 2017

number of pages

 • 7

start page

 • 74

end page

 • 81

volume

 • 172